Biuro Rachunkowe

Obsługa kadrowo – płacowa

Zdajemy sobie sprawę, że nie jest łatwo prowadzić sprawy firmy i jednocześnie zajmować się prowadzeniem spraw pracowniczych. Dlatego oferujemy Państwu usługę outsourcingu w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-płacowych.

Obsługa kadrowo-płacowa Rzeszów

 

 

Optymalizacja działań i minimalizacja kosztów wewnętrznych to kluczowe założenia dla prawidłowo rozwijającej się i funkcjonującej firmy na dzisiejszym rynku.    Usługi kadrowo-płacowe,  jakie  oferuje  Biuro Rachunkowe ASSET,   pozwolą  na  znaczne  zniwelowanie  kosztów  generowanych 
i pochłanianych przez działy administracyjne Państwa przedsiębiorstw.  Zlecając nam czasochłonne 
i skomplikowane zarządzanie kadrowo-płacowe organizacji, zyskują Państwo profesjonalną, w pełni poufną i szybką obsługę w tej materii oraz komfort w dalszym i skutecznym kierowaniu przedsiębiorstwem.

 

Poprowadzimy akta osobowe każdego z Państwa pracowników, uwzględniając przy tym dokładną ewidencję urlopową, chorobową i płacową. Zajmiemy się skrupulatnym sporządzeniem między innymi rocznych informacji o dochodach, miesięcznych deklaracji rozliczeniowych czy rocznego obliczenia podatku PIT-4R, zgodnie z obowiązującym, lecz wciąż dynamicznie zmieniającym się prawem pracy oraz prawem podatkowym.

 

 

Oferta kadrowo-płacowa w obszarze ubezpieczeń społecznych:

 

- zgłaszanie/wyrejestrowywanie do/z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób współpracujących przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej oraz pracowników i zleceniobiorców (formularze ZUS ZUA, ZUS ZWUA),

- sporządzanie i przekazywanie do ZUS dokumentów rozliczeniowych (formularze ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA),

- przygotowywanie rocznych raportów dla osób ubezpieczonych (formularze ZUS RMUA),

- sporządzanie i przekazywanie dokumentów płatniczych dotyczących rozliczeń z ZUS klientom opłacającym składki wyłącznie za siebie;

- sporządzanie i przekazywanie do ZUS dokumentacji dotyczącej wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (formularze ZUS Z-3, ZUS Z-3A, ZUS Z-3B, ZUS Np.-7):

 

              a). wniosek o wypłatę zasiłku chorobowego,

              b). wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego/tacierzyńskiego,

              c). wniosek o wypłatę świadczenia rehabilitacyjnego,

              d). sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (formularz ZUS Rp-7),

              e). wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego,

               f). sporządzanie wniosków:

 

               - o emeryturę (formularz ZUS Rp-1E, Rp-6),

               - o rentę z tytułu niezdolności do pracy (formularz ZUS Rp-1R),

               - o świadczenie przedemerytalne (formularz ZUS Rp-26).

 

1. Sporządzanie i przekazywanie do ZUS informacji o przychodach zatrudnionych lub prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą emerytów i rencistów.

2. Sporządzanie i przekazywanie do ZUS wniosków o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w opłatach składek na ubezpieczenie społeczne.

3. Sporządzanie i przekazywanie do ZUS wniosku o wydanie A-1 dotyczącego ustalenia właściwego ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego.

4. Sporządzanie i przekazywanie do ZUS rocznej informacji do celów ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA.

5. Prowadzenie innej korespondencji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w sprawach dotyczących rozliczeń i zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego.

 

Oferta kadrowo-płacowa w obszarze ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prawa pracy oraz prawa cywilnego:

 

- tworzenie regulaminów pracy, wynagradzania, ZFSS,

- zakładanie i prowadzenie akt osobowych,

- sporządzanie umów o pracę, aneksów do umów, świadectw pracy oraz innych dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy,

- monitorowanie terminów zaświadczeń lekarskich w zakresie medycyny pracy (wstępne, okresowe, kontrolne),

- monitorowanie terminów szkoleń z zakresu bhp (wstępne i stanowiskowe, okresowe, ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy),

- ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego oraz informowanie o limitach urlopów wypoczynkowych,

- wystawianie na prośbę pracownika/zleceniobiorcy zaświadczeń o zarobkach,

- przygotowywanie umów cywilno-prawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o dzieło z przekazaniem praw autorskich),

- porady w zakresie prawidłowego wystawiania rachunków do umów cywilno-prawnych,

- sporządzanie list płac,

- przygotowanie i przekazanie klientowi paczek z przelewami wynagrodzeń do zaimportowania w banku,

- naliczanie odpisów na ZFŚS,

- przygotowanie rocznej informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R, PIT-8AR, IFT-R,

- przygotowanie rocznych informacji o przychodach (PIT-11, PIT-40), 

 

 Oferta kadrowo-płacowa w obszarze GUS, PFRON, Urzędu Pracy: 

 

- pomoc w rejstracji  na platformie PFRON w cleu przesyłania deklaracji w wersji elektronicznej,

- sporządzanie i przekazywanie poprzez zalogowanie się na portalu sprawozdawczym GUS sprawozdań statystycznych DG-1, Z-03, Z-05, Z-06, Z-10, Z-12,

- przygotowywanie wniosków o zorganizowanie stażu za pośrednictwem urzędu pracy,

- przygotowywanie wniosków o organizację prac interwencyjnych za pośrednictwem Urzędu Pracy,

- przygotowywanie wniosków do urzędu pracy o zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych,

- przygotowywanie i przesyłanie do PFRON miesięcznych i rocznych deklaracji rozliczeniowych DEK-I-0 oraz DEK-I-R,

- przygotowywanie dokumentów płatniczych dotyczących miesięcznych wpłat do DEK-I-0,

- przygotowywanie i przesyłanie do PFRON wniosków o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Wn-d+Inf-o-PP+INF-D-P),

- przygotowywanie i przesyłanie do PFRON wniosków o refundację składek na ubezpieczenie społeczne za osoby niepełnosprawne wykonujące działalność gospodarczą.

Kontakt

Telefon/Faks: (17) 864 23 25

Telefon kom.: 519 171 307

Telefon kom.: 505 241 495

 

UWAGA ZMIANA ADRESU!

ul. Reformacka 8

35-026 Rzeszów

E-mail:

 

Mapa dojazdu

Wspieramy

hospicjum podkarpackie
 

 
 

Sprawdź aktualne promocje!


promocje w biurze rachunkowym rzeszow

IdeoProjekt:
CMS Edito Powered by: